fbpx

Lausunto kulttuurin toimialan eettisen toimielimen perustamisesta

Lausunto kulttuurin toimialan eettisen toimielimen perustamisesta

Opetus- ja kultuuriministeriön lausuntopyyntö 19.10.2020
Aihe: Kulttuurin toimialan eettinen toimielin
Viite: VN/3618/2020-OKM-1

Lausunto 25.11.2020

Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kulttuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Suomen konservatorioliitto kiittää mahdollisuudesta lausua aiheesta.

Liitto pitää tervetulleena esitystä perustaa kulttuurin toimialan eettinen elin. Kulttuurialalla tarvitaan yhteisiä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä runsaasti koulutusta eettisten kysymysten kanssa toimimiseen, jotta toimintakulttuuri muuttuu. 

Liitto edustaa koulutusalaa, jolla on suuri mahdollisuus vaikuttaa tulevien sukupolvien tapaan suhtautua eettisiin kysymyksiin. Olemme myös havainneet alan sisällä paljon omaa kehittämishalua varsinkin ammattiopiskelijoiden keskuudessa.

Toimielimen painoarvon tulee olla riittävän vahva, jotta sen luomat toimintamallit, ohjeistukset ja eettiset linjaukset alkavat ohjata alaa ja luovat riittävän paineen ottaa ne huomioon.

Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen? 

Ehdotus toimielimen perustamisesta Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen on selvityksen perusteella ymmärrettävä. Huoli siitä, että sama instanssi myöntää rahoitusta ja valvoo sitä, on kuitenkin todellinen ja voi johtaa merkittäviin ristiriitatilanteisiin. Toimielimen itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Liitto ehdottaa, että asiassa harkitaan muita vaihtoehtoja, jos riittävää riippumattomuutta ei pystytä varmistamaan.

Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtävistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toiminnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)? 

Konservatorioliitto kannattaa toimielimen tärkeimmäksi tehtäväalueeksi mainittua ennaltaehkäisevää̈ toimintaa ja toivoo, että paino pysyy tässä työssä. Liitto näkee, että jälkikäteisen toiminnan tehtävä ei esitetyssä muodossa ole järkevä.

Kulttuurialalla tarvitaan erityisesti panoksia ennaltaehkäisevään työhön, jotta tilanteita pystytään nimenomaisesti ehkäisemään. Esimerkiksi musiikkialan oppilaitosten toiminnassa nähdään koko toimintakulttuurin kirjo lapsista nuoriin ja aikuisiin opetustilanteineen ja esitys- ja työympäristöineen. Usein joudutaan myös ratkomaan kompleksisia haasteita ja niitä on sitä helpompi ratkoa, mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelmiin päästään käsiksi. Siirtyessään viranomaistahojen käsittelyyn, asiat ovat mutkistuneet vaikeiksi ratkoa.

Yhteisten käytäntöjen ja toimintamallien lisäksi tarvitaan konkreettista tukea ja koulutusta, niin henkilöstöjohtamisessa, opettajien koulutuksessa kuin uuden taiteilijasukupolven koulutuksen kehittämisessä.

Konservatorioliitto pitää esitettyjä jälkikäteistä toiminnan muotoja haasteellisina ja näkee, että kulttuurialan eettinen toimielin olisi mieluummin taho, joka ohjaa eteenpäin avun pariin. Olemassa on jo useita viranomaistahoja ja valtuutettuja, joiden tehtävät ja toimivalta on säädetty laissa. Tämä varmistaisi sen, että asioiden käsittely ei viivästy tai väärä taho lähde purkamaan tilannetta.

Kantelumenettelyn avaaminen asettaisi lisäksi käsittelijöille suuret vaatimukset lainsäädäntö- ja menettelyosaamisesta sekä asiantuntijuudesta. Selvityksessä on mainittu, että toimielimen keinot puuttua tilanteisiin ovat ei-sitovia, mutta nämä keinot eivät välttämättä ratkaise tilanteita. Vakaviin tilanteisiin vaaditaan viranomaismenettely seurauksineen.

Miten arvioitte selvitykseen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta? 

Konservatorioliitto pitää resursointia osin haasteellisena mikäli kokonaisuus toteutuu esitetyssä muodossaan. Esimerkiksi tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja lapsiasiavaltuutettujen toiminnan laajuuteen ja rahoitukseen nähden kulttuurialan toimielimen toiminta on resursoitu suppeammaksi, vaikka kyse on moninaisesta kokonaisuudesta.

Se, että esityksessä on huomioitu pohja henkilökunnan ja avustajien tarpeelle ja tähän on varattu resursseja, on kuitenkin hyvä lähtökohta. Mikäli toimielimen jälkikäteistehtävä toteutuu, henkilökunnan määrä ja asiantuntemus ovat kriittinen kysymys.

Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen?

Kannatettavaa olisi myös se, että toimijat voisivat tuoda esiin yhtenäisin symbolein tai vastaavin keinoin, että toimipaikka on sitoutunut ottamaan eettiset asiat toiminnassaan huomioon riittävällä vakavuudella. Vastaavia auditoinnein myönnettäviä sertifikaatteja on muitakin mm. ympäristötyön osalta.

Selvityksessä ei mainittu Työterveyslaitoksen Floor Is Yours! -hanketta, joka on vuosina 2018-2020 paneutunut esittävien taiteiden turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin tutkimiseen ja kehittämiseen. Kokonaisuudessa tulee esiin myös monia alan eettisiä näkökulmia.

Lisätietoja lausuntopyynnöstä ja aiheesta tehty selvitys löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.