Konservatorioiden yhteistyöjärjestö

Suomen konservatorioliitto on konservatorioiden etu- ja yhteistyöjärjestö.

Vuonna 1986 perustettu liitto edistää musiikkialan ammatillisen perustutkinnon asemaa ja koulutuksen kehittämistä. Se toimii jäsenyhteisöidensä yhteistyöfoorumina ja tekee monipuolisesti yhteistyötä musiikin koulutusalan toimijoiden kanssa.

Liiton kuudentoista jäsenoppilaitoksen toimipisteet sijaitsevat kattavasti eri puolilla Suomea. Osa oppilaitoksista on yksityisiä toimijoita ja osa taas toimii kuntien tai koulutuskuntayhtymien alaisuudessa.

Jäsenoppilaitokset tarjoavat musiikkialan ammatillista peruskoulutusta erilaisin suuntautumisvaihtoehdoin sekä mahdollisuuden suorittaa musiikkituotannon ammattitutkinnon. Lisäksi osassa oppilaitoksia voi opiskella tanssia ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Valtaosassa oppilaitoksia on myös musiikin ja tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarjontaa.

Musiikin ammattiin -esite:

Toimintakertomus ja säännöt

Toimintakertomus 2021
Toimintakertomus 2020
Konservatorioliiton säännöt

Toimielimet

Vuosikokous ja syyskokous

Liiton sääntömääräisissa vuosi- ja syyskokouksissa edustajat käsittelevät sääntöjen määräämät asiat sekä valitsevat liiton puheenjohtajan ja hallituksen seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hallitus

Hallitus edustaa liittoa, valmistelee ja esittää asiat liiton yleiskokouksissa käsiteltäviksi ja toimeenpanee päätökset. 

Kollegio

Liiton hallituksen alaisuudessa toimii kollegio, jonka työskentelyyn osallistuu edustajia kaikista jäsenyhteisöistä. Kollegiotyöhön osallistuu rehtoreita, koulutuspäälliköitä tai muuta hallintohenkilökuntaa. Kollegio kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa ja käsittelee koulutussektorin eri teemoja ja suunnittelee toimia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Työryhmät

Liitto kokoaa tarvittaessa erilaisia työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan ajankohtaisia teemoja koskien esimerkiksi laadunhallintaa ja toiminnan kehittämistä.

Vaikuttamistyö

Liiton vaikuttamistyön tavoitteena on turvata jäsenten edellytykset musiikki- ja tanssialan laadukkaan koulutuksen järjestämiseen. Liitolla on edustajia erilaisissa työ- ja ohjausryhmissä, se antaa lausuntoja erityisesti musiikkialan koulutuksen kehittämiseen liittyen sekä tekee yhteistyötä alan järjestöjen kanssa. Lausuntoihin voi tutustua lausuntoarkistossa.

Liitolla on edustaja muun muassa seuraavissa työryhmissä:

  • Toisen asteen koulutuksen työelämäyhteistyöverkosto
  • Musiikkikoulutuksen visio 2030, jatkotyöryhmä ViVa2030!
  • Suomen musiikkineuvoston musiikkikoulutus- ja kasvatustyöryhmä
  • Työterveyslaitoksen Floor Is Ours! -tutkimushankkeen ohjausryhmä

Muu toiminta

Selvitykset ja tutkimukset

Keskeinen osa liiton toimintaa on erilaisten selvitysten ja tutkimusten toteuttaminen musiikkialan toisen asteen koulutuksen kehittämistyön tueksi. 

Liitto on seurannut valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumista jatko-opintoihin ja työelämään sekä koulutuksen laadun kehittämistä toteuttamalla kattavia selvityksiä aiheesta. 

Tutustu liiton selvityksiin Tutkimukset-sivulla. Selvityksistä saa tietoa myös liiton toiminnanjohtajalta.

Koulutukset ja seminaarit

Jäsenyhteisöjen edustajille järjestetään vuosittain erilaisia koulutus- ja seminaaripäiviä. Niitä toteutetaan yhteistyössä myös muiden yhteistyötahojen ja järjestöjen kanssa.

Koulutuksia on toteutettu mm. opintohallintoon, opiskeluhuoltoon, viestintään ja ammatillisen koulutuksen rahoitukseen liittyen.

Viestintäkanavat

Liiton toimintaa voi seurata erityisesti sosiaalisen median kanavien kautta. Liitto julkaisee säännöllisesti myös blogikirjoituksia alan aiheista jakaa alan tietoa sähköisen jäsentiedotteen kautta.