Hankkeet

Suomen konservatorioliitto on mukana erilaisissa työryhmissä ja toimialaa sekä musiikkialan ammatillista koulutusta kehittävissä hankkeissa.

Iloinen tyttö pitelee viulua kasvojen edessä

Musiikin opintopolut 2021-2022

Musiikin opintopolut -hanke selvittää kokonaiskuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa.

Hanketta koordinoi Suomen musiikkioppilaitosten liitto ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen konservatorioliiton ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimuksen loppuraportin julkaisutilaisuus on torstaina 16.2.2023 Musiikkiopisto Juvenaliassa Espoossa. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin.

Moninaiset polut esiin

Hankkeen päätavoitteena on selvittää oppilaiden ja opiskelijoiden moninaisia opintopolkuja musiikkialalla ja tuoda esiin matkalla tapahtuvia vaiheita. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat siirtymät eri opintoasteilta toiselle sekä taitekohtien tapahtumat eli mitä tapahtuu, kun oppilaat siirtyvät taiteen perusopinnoista syventäviin opintoihin, perusopinnoista opiskelijoiksi toiselle asteelle sekä korkeakouluopintoihin. Koulutuspolku voi johtaa ammattilaisuuden sijaan myös elämänmittaiseen harrastukseen tai joskus päättyä kokonaan.

Eri opintoasteille suunnattujen kyselyjen avulla saadaan lisäksi ajankohtaista tietoa musiikkikasvatuksen ilmiöistä, kuten instrumenttijakaumien kehittymisestä eri opintoasteilla, taiteen perusopetuksen saavutettavuudesta sekä valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisestä alalle ja sijoittumisesta jatko-opintoihin.

Hankkeen tavoitteena on paitsi tiedon tuottaminen, myös tiedonkeruun tapojen systematisoiminen ja kehittäminen oppilaitoksilta ja opiskelijoilta kerättävän tiedon suhteen, jotta kerättävä materiaalia olisi tarkoituksenmukaisemmin sekä musiikkioppilaitoskentän että sidosryhmien käytettävissä. 

Hankkeen toteuttaminen

Hanke toteutetaan useamman kyselyn ja niiden analyysien yhteenvetona, sillä taiteen perusopetus, ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus ovat rakenteiltaan ja tavoitteiltaan erityyppisiä osa-alueita. Hankkeessa toteutetaan kolme erillistä selvitystä, joiden lisäksi laaditaan yhteenveto tuloksista.

Cuporen tutkimustiimi, Anna Kanerva, Katja Oksanen-Särelä, Aino Leppänen ja Marjo Mäenpää, toteuttavat hankkeen vuosien 2021–2022 aikana. Tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2022.

Hanketta voi seurata sosiaalisessa mediassa hashtagilla #musiikinopintopolut.

Lisätietoja:

Hankkeen edistymistä on esitelty hankekauden aikana useissa eri tilaisuuksissa:

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie, puh. 050 329 6009, taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi

Lisätietoja hankkeesta löytyy myös Cuporen ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton sivuilta.


Floor Is Ours! Puuttuminen kulttuurin kehittäminen esittävien taiteiden työpaikoilla 2021-2023

Floor is Ours! on jatkoa Floor is Yours! -hankkeelle. Tutkimushanke tuottaa 1.6.2021–30.6.2023 aikana tietoa tekijöistä ja keinoista, jotka edistävät työturvallisuuden ja hyvinvoinnin epäkohtiin puuttumista sekä ehkäisevät epäkohtien syntymistä esittävien taiteiden alalla.

Tutkimus palvelee etenkin esittävien taiteiden kenttää, mutta sen tulokset ovat hyödynnettävissä myös laajemmin muilla taide-, kulttuuri- ja luovilla aloilla, tapahtumateollisuudessa ja järjestötyössä.

Yhteistyötahot

Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja yhteistyötahot. Toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

Näyttelijäliitto, Suomen kansallisooppera ja –baletti, Suomen Konservatorioliitto, Suomen Muusikkojenliitto, Suomen Sinfoniaorkesterit, Suomen Teatterit, Taideyliopisto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Teatterikeskus ja Tanssin aluekeskusverkosto: Itä-Suomen tanssin aluekeskus (ITAK), Keski-Suomen Tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pirkanmaan Tanssin Keskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoisen tanssin aluekeskus (Jojo – Oulun Tanssin Keskus, Pyhäsalmen Tanssi ry, Routa-ryhmä, Tanssiteatteri Rimpparemmi) ja Tanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak – Uuden tanssin keskus.Tutkimuksen rahoittivat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos sekä yhteistyökumppanit.

Floor is Ours! -hankkeen sivut

Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa 2018-2020

Työterveyslaitoksen Floor is Yours! -hankkeessa tutkittiin esittävän taiteen työtä, jota tehdään usein riskialttiissa oloissa. Teatterin, oopperan, sirkuksen, tanssin, musiikin ja muiden esittävän taiteen alojen tekijöiden ja tutkijoiden yhteistyö on tuottanut päteviä työkaluja turvallisuuskulttuurin kohentamiseksi.

Tutkimustulosten mukaan turvallisuuskulttuuri on ristiriitainen. Alalla arvostetaan turvallisuutta ja hyvinvointia ja näitä halutaan kehittää. Toisaalta tutkimustuloksista välittyy huoli, että työturvallisuuteen ja hyvinvointiin ei suhtauduta riittävän vakavasti alalla. Useampi kuin joka neljäs laajaan kyselyyn vastanneista kertoi olleensa mukana produktiossa tai työtilanteessa, jossa joku on joutunut vakavaan työtapaturmaan. 

Keskeisimpinä esittävien taiteiden työssä esiintyvinä haitta-, vaara- ja kuormitustekijöinä mainitaan esimerkiksi melu ja häly, usean asian tekeminen samanaikaisesti, henkisesti raskaat työtehtävät, väsymys ja kiire. Keskeisimpiä voimavaroja työssä taas ovat kollegat ja työilmapiiri, työn sisältö sekä työssä onnistuminen ja siitä saatu palaute. 

Työkaluja ja tarkistuslistoja turvallisuustyön tueksi

Hankkeessa tuotettiin työkaluja ja tarkistuslistoja turvallisuuskulttuurin parantamiseksi. Materiaali soveltuu hyvin myös oppilaitoskäyttöön opettajien työn tueksi.

Esittävien taiteiden turva- ja hyvinvointiraideri tarjoaa tietoa ja opastusta turvallisuuden johtamiseen ja hallintaan sekä havainnollisia työturvallisuuden työkaluja. 

Työkaluihin lukeutuu myös esittävien taiteiden OiRA (Online Interactive Risk Assessment) -riskinarviointi. Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston ylläpitämä sovellus pitää sisällään toimialan työn keskeisimpiä vaara- ja haittatekijöitä sekä hallintatoimiehdotuksia näille. Helppokäyttöisen työkalun avulla voi toteuttaa työpaikan riskien arvioinnin.

Floor is Yours! -hankkeen loppuraportti

Esittävien taiteiden turva- ja hyvinvointiraideri

Esittävien taiteiden OiRA riskinarviointi


Päättyneitä hankkeita

Liitto on ollut mukana useissa konservatorioiden toimintaa kehittävissä laatuhankkeissa. Tutkimusraportteihin voi tutustua tarkemmin Tutkimukset-sivulla.

Konservatorioiden kehittyvä ohjausosaaminen 2018: Opettaja personal traineriksi

Vuonna 2018 toteutetun Opettaja personal traineriksi -hankkeen tavoitteena oli yhteisen, alakohtaisen vertaiskouluttajasysteemin ja -pankin luominen, konservatorioiden ohjaajien kouluttaminen vertaiskouluttajiksi ja opettajien orientoituminen ammatillisen koulutuksen reformin mukaiseen ohjaukseen. Lisäksi hankkeessa pilotoitiin sähköisten oppimisympäristöjen monipuolista hyödyntämistä hankekumppanien kanssa. Hankkeen lopputuloksena käyttöön toteutettiin Kilauta kaverille -sparraajapankki. Hanke toteutettiin Opetushallituksen tuella. Hanketta koordinoivat Turun konservatorio ja Konservatorioliitto.

Konservatorioiden kehittyvä vertaisarviointi 2017

Hanke jatkoi vuoden 2016 laatuhankkeen työtä. Vuonna 2017 mukaan saatiin kaksi hanketoimijaa lisää ja hanke jatkui vertaisarviointimenetelmää hyödyntävänä ja konservatorioiden vertaisarviointikäytäntöjä kehittävänä hankkeena. Lisäksi laatua kehitettiin valmistautumalla yhdessä ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 lakimuutoksiin. Laatuhankkeen koordinaattorina toimi Turun konservatorio, joka toteutti hankkeen Konservatorioliiton kanssa, Opetushallituksen myöntävän tuen avulla.

Konservatorioiden vertaisarvioinnin kehittäminen 2016

Konservatorioiden vertaisarvioinnin kehittämishankkeessa yhteistä toimintamallia lähdettiin toteuttamaan vertailemalla kaikille yhteisiä strategisia aihealueita, opiskelija- ja työelämälähtöistä ohjausta sekä hallinto- ja tukipalveluiden järjestämistä taloudellisesti. Vertaisarviointiprosessi toteutettiin vuoden 2016 aikana eurooppalaisen vertaisarvioinnin viitekehyksen mukaisesti Opetushallituksen mallia hyödyntäen. Turun konservatorion koordinoimaan hankkeeseen osallistui seitsemän Konservatorioliiton jäsenorganisaatiota ja siihen saatiin rahoitusta Opetushallitukselta.

Konservatorioiden yhteinen laadunhallinta 2013

Hankkeessa luotiin konservatorioiden yhteinen laadunhallinnan ja kehittämisen toimintamalli. Lähtökohtana oli konservatorioiden yhteistyö konservatorioiden toiminnan laadun kehittämiseksi. Hanke oli osa konservatorioliiton toimintastrategian toimeenpanoa ja se toteutettiin konservatorioiden ja konservatorioliiton verkostoyhteistyönä opetushallituksen myöntämän määrärahan tuella vuonna 2013.