fbpx

Hankkeet

Suomen konservatorioliitto on mukana erilaisissa työryhmissä ja toimialaa sekä musiikkialan ammatillista koulutusta kehittävissä hankkeissa.

Iloinen tyttö pitelee viulua kasvojen edessä

Musiikin opintopolut

Musiikin opintopolut -hanke selvitti kokonaiskuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa. Hanketta koordinoi Suomen musiikkioppilaitosten liitto yhteistyössä Suomen konservatorioliiton ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa vuosina 2021-2022. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Moninaiset polut esiin

Hankkeen päätavoitteena oli selvittää oppilaiden ja opiskelijoiden moninaisia opintopolkuja musiikkialalla ja tuoda esiin matkalla tapahtuvia vaiheita. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat siirtymät eri opintoasteilta toiselle sekä taitekohtien tapahtumat eli mitä tapahtuu, kun oppilaat siirtyvät taiteen perusopinnoista syventäviin opintoihin, perusopinnoista opiskelijoiksi toiselle asteelle sekä korkeakouluopintoihin. Koulutuspolku voi johtaa ammattilaisuuden sijaan myös elämänmittaiseen harrastukseen tai joskus päättyä kokonaan.

Eri opintoasteille suunnattujen kyselyjen avulla saatiin lisäksi ajankohtaista tietoa musiikkikasvatuksen ilmiöistä, kuten instrumenttijakaumien kehittymisestä eri opintoasteilla, taiteen perusopetuksen saavutettavuudesta sekä valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisestä alalle ja sijoittumisesta jatko-opintoihin.

Hankkeen tavoitteena oli paitsi tiedon tuottaminen, myös tiedonkeruun tapojen systematisoiminen ja kehittäminen oppilaitoksilta ja opiskelijoilta kerättävän tiedon suhteen, jotta kerättävä materiaalia olisi tarkoituksenmukaisemmin sekä musiikkioppilaitoskentän että sidosryhmien käytettävissä. 

Hankkeen toteuttaminen

Hanke toteutettiin useamman kyselyn ja niiden analyysien yhteenvetona, sillä taiteen perusopetus, ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus ovat rakenteiltaan ja tavoitteiltaan erityyppisiä osa-alueita. Hankkeessa toteutettiin kolme erillistä selvitystä, joiden lisäksi laadittiin yhteenveto tuloksista.

Cuporen tutkimustiimi, Anna Kanerva, Katja Oksanen-Särelä, Aino Leppänen, Ari Kurlin-Niiniaho ja Marjo Mäenpää, toteuttivat hankkeen vuosien 2021–2022 aikana. Hankkeen julkaisutilaisuus järjestettiin 16.2.2023 Musiikkiopisto Juvenaliassa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie, puh. 050 329 6009, taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi

Lisätietoja hankkeesta löytyy myös Cuporen ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton sivuilta.


Floor Is Ours! Puuttuminen kulttuurin kehittäminen esittävien taiteiden työpaikoilla 2021-2023

Floor is Ours! on jatkoa Floor is Yours! -hankkeelle. Tutkimushanke tuottaa 1.6.2021–30.6.2023 aikana tietoa tekijöistä ja keinoista, jotka edistävät työturvallisuuden ja hyvinvoinnin epäkohtiin puuttumista sekä ehkäisevät epäkohtien syntymistä esittävien taiteiden alalla.

Tutkimus palvelee etenkin esittävien taiteiden kenttää, mutta sen tulokset ovat hyödynnettävissä myös laajemmin muilla taide-, kulttuuri- ja luovilla aloilla, tapahtumateollisuudessa ja järjestötyössä.

Yhteistyötahot

Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja yhteistyötahot. Toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

Näyttelijäliitto, Suomen kansallisooppera ja –baletti, Suomen Konservatorioliitto, Suomen Muusikkojenliitto, Suomen Sinfoniaorkesterit, Suomen Teatterit, Taideyliopisto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Teatterikeskus ja Tanssin aluekeskusverkosto: Itä-Suomen tanssin aluekeskus (ITAK), Keski-Suomen Tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pirkanmaan Tanssin Keskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoisen tanssin aluekeskus (Jojo – Oulun Tanssin Keskus, Pyhäsalmen Tanssi ry, Routa-ryhmä, Tanssiteatteri Rimpparemmi) ja Tanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak – Uuden tanssin keskus.Tutkimuksen rahoittivat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos sekä yhteistyökumppanit.

Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa 2018-2020

Työterveyslaitoksen Floor is Yours! -hankkeessa tutkittiin esittävän taiteen työtä, jota tehdään usein riskialttiissa oloissa teatterin, oopperan, sirkuksen, tanssin, musiikin ja muiden esittävän taiteen aloilla. Tutkimustulosten mukaan turvallisuuskulttuuri on ristiriitainen. Alalla arvostetaan turvallisuutta ja hyvinvointia ja näitä halutaan kehittää. Toisaalta tutkimustuloksista välittyy huoli, että työturvallisuuteen ja hyvinvointiin ei suhtauduta riittävän vakavasti alalla. Useampi kuin joka neljäs laajaan kyselyyn vastanneista kertoi olleensa mukana produktiossa tai työtilanteessa, jossa joku on joutunut vakavaan työtapaturmaan. 

Keskeisimpinä esittävien taiteiden työssä esiintyvinä haitta-, vaara- ja kuormitustekijöinä mainitaan esimerkiksi melu ja häly, usean asian tekeminen samanaikaisesti, henkisesti raskaat työtehtävät, väsymys ja kiire. Keskeisimpiä voimavaroja työssä taas ovat kollegat ja työilmapiiri, työn sisältö sekä työssä onnistuminen ja siitä saatu palaute. 

Työkaluja ja tarkistuslistoja turvallisuustyön tueksi

Hankkeessa tuotettiin työkaluja ja tarkistuslistoja turvallisuuskulttuurin parantamiseksi. Esittävien taiteiden turva- ja hyvinvointiraideri tarjoaa tietoa ja opastusta turvallisuuden johtamiseen ja hallintaan sekä havainnollisia työturvallisuuden työkaluja. 

Työkaluihin lukeutuu myös esittävien taiteiden OiRA (Online Interactive Risk Assessment) -riskinarviointi. Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston ylläpitämä sovellus pitää sisällään toimialan työn keskeisimpiä vaara- ja haittatekijöitä sekä hallintatoimiehdotuksia näille. Helppokäyttöisen työkalun avulla voi toteuttaa työpaikan riskien arvioinnin.

Floor is Yours! -hankkeen loppuraportti

Esittävien taiteiden turva- ja hyvinvointiraideri

Esittävien taiteiden OiRA riskinarviointi


Muita päättyneitä hankkeita

Liitto on ollut mukana useissa konservatorioiden toimintaa kehittävissä laatuhankkeissa. Tutkimusraportteihin voi tutustua tarkemmin Tutkimukset-sivulla.

Konservatorioiden kehittyvä ohjausosaaminen 2018: Opettaja personal traineriksi

Opettaja personal traineriksi -hankkeen tavoitteena oli yhteisen, alakohtaisen vertaiskouluttajasysteemin ja -pankin luominen, konservatorioiden ohjaajien kouluttaminen vertaiskouluttajiksi ja opettajien orientoituminen ammatillisen koulutuksen reformin mukaiseen ohjaukseen. Hankkeessa pilotoitiin sähköisten oppimisympäristöjen monipuolista hyödyntämistä hankekumppanien kanssa. Kokonaisuus toteutettiin Opetushallituksen tuella ja sitä koordinoivat Turun konservatorio ja Konservatorioliitto. Lopputuloksena käyttöön otettiin Kilauta kaverille -sparraajapankki.

Konservatorioiden kehittyvä vertaisarviointi 2017

Hanke jatkoi laatuhanketyötä ja mukaan saatiin kaksi hanketoimijaa lisää. Hanke jatkui vertaisarviointimenetelmää hyödyntävänä ja konservatorioiden vertaisarviointikäytäntöjä kehittävänä kokonaisuutena. Laatua kehitettiin valmistautumalla yhdessä ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 lakimuutoksiin. Koordinaattorina toimi Turun konservatorio, joka toteutti hankkeen Konservatorioliiton kanssa Opetushallituksen rahoituksella.

Konservatorioiden vertaisarvioinnin kehittäminen 2016

Konservatorioiden vertaisarvioinnin kehittämishankkeessa yhteistä toimintamallia toteutettiin vertailemalla kaikille yhteisiä strategisia aihealueita, opiskelija- ja työelämälähtöistä ohjausta sekä hallinto- ja tukipalveluiden järjestämistä. Vertaisarviointiprosessi toteutettiin eurooppalaisen vertaisarvioinnin viitekehyksen mukaisesti Opetushallituksen mallia hyödyntäen. Turun konservatorion koordinoimaan hankkeeseen osallistui seitsemän jäsenorganisaatiota ja sen rahoitti Opetushallitus.

Konservatorioiden yhteinen laadunhallinta 2013

Hankkeessa luotiin konservatorioiden yhteinen laadunhallinnan ja kehittämisen toimintamalli. Lähtökohtana oli konservatorioiden yhteistyö konservatorioiden toiminnan laadun kehittämiseksi. Hanke oli osa liiton toimintastrategian toimeenpanoa ja se toteutettiin konservatorioiden ja Konservatorioliiton verkostoyhteistyönä Opetushallituksen rahoituksella.