Hankkeet

Suomen konservatorioliitto on mukana erilaisissa työryhmissä ja toimialaa kehittävissä hankkeissa.

Kitaristin jalka festivaalilavalla
Kuva: Shutterstock

Musiikin opintopolut 2021-2022

Musiikin opintopolut -hanke on Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) hallinnoima hanke, joka tehdään yhteistyössä Suomen konservatorioliiton (SKL) kanssa ja toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin.

Tutkimushankkeen ajankohta on 1.1.2021–31.12.2022 ja sen toteuttamisesta vastaa Kulttuuripoliittisen tutkimuskeskuksen (Cupore) tutkimustiimi, johon kuuluvat Anna Kanerva, Ari Kurlin, Marjo Mäenpää ja Katja Oksanen-Särelä.

Hankkeessa selvitetään sitä, miten oppilaat ja opiskelijat voivat opiskella ja edetä lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin perustuvan musiikkikasvatuksen ja musiikkialan koulutuksessa, sekä opintopolkuja taiteilijan ammattiin ja aktiiviseen kulttuurielämään.

Samalla selvitetään kokonaiskuva musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat siirtymät eri opintotasoilta toiselle: musiikin taiteen perusopinnoista syventäviin opintoihin, perusopinnoista toiselle asteelle sekä siirtymät korkeakouluopintoihin.

Lisäksi pyritään tarkastelemaan tasa-arvon toteutumista taidekasvatuksessa opintojen saavutettavuuden ja alueellisen saatavuuden näkökulmista.    

Koska taiteen perusopetus, ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus ovat rakenteiltaan ja tavoitteiltaan erityyppisiä osa-alueita, ne käsitellään hankkeessa omina kokonaisuuksinaan. Hankkeessa toteutetaan siten kolme erillistä selvityskokonaisuutta, joiden lisäksi laaditaan yhteenveto tuloksista. Näin saadaan jokaisen osa-alueen erityispiirteistä tarvittavaa tietoa, vaikka tutkimuksen päätavoitteet ja –kysymykset ovat yhteneväiset.

Hankkeen tavoitteena on paitsi tiedon tuottaminen, myös tiedonkeruun tapojen systematisoiminen ja mallintaminen oppilaitoksista ja opiskelijoilta kerättävän tiedon suhteen musiikkioppilaitoskentän kehittämisen tarpeisiin.

Lisätietoja:

musicedu.fi/musiikin-opintopolut-2021-2022


Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa 2018-2020

Työterveyslaitoksen Floor is Yours! -hankkeessa tutkittiin esittävän taiteen työtä, jota tehdään usein riskialttiissa oloissa. Teatterin, oopperan, sirkuksen, tanssin, musiikin ja muiden esittävän taiteen alojen tekijöiden ja tutkijoiden yhteistyö on tuottanut päteviä työkaluja turvallisuuskulttuurin kohentamiseksi.

Tutkimustulosten mukaan turvallisuuskulttuuri on ristiriitainen. Alalla arvostetaan turvallisuutta ja hyvinvointia ja näitä halutaan kehittää. Toisaalta tutkimustuloksista välittyy huoli, että työturvallisuuteen ja hyvinvointiin ei suhtauduta riittävän vakavasti alalla. Useampi kuin joka neljäs laajaan kyselyyn vastanneista kertoi olleensa mukana produktiossa tai työtilanteessa, jossa joku on joutunut vakavaan työtapaturmaan. 

Keskeisimpinä esittävien taiteiden työssä esiintyvinä haitta-, vaara- ja kuormitustekijöinä mainitaan esimerkiksi melu ja häly, usean asian tekeminen samanaikaisesti, henkisesti raskaat työtehtävät, väsymys ja kiire. Keskeisimpiä voimavaroja työssä taas ovat kollegat ja työilmapiiri, työn sisältö sekä työssä onnistuminen ja siitä saatu palaute. 

Floor is Yours! -hankkeen loppuraportti

Työkaluja ja tarkistuslistoja turvallisuustyön tueksi

Hankkeessa tuotettiin kattavia työkaluja ja tarkistuslistoja turvallisuuskulttuurin parantamiseksi. Materiaali soveltuu hyvin myös oppilaitoskäyttöön opettajien työn tueksi.

Esittävien taiteiden turva- ja hyvinvointiraideri tarjoaa tietoa ja opastusta turvallisuuden johtamiseen ja hallintaan sekä havainnollisia työturvallisuuden työkaluja. 

Työkaluihin lukeutuu myös esittävien taiteiden OiRA (Online Interactive Risk Assessment) -riskinarviointi. Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston ylläpitämä sovellus pitää sisällään toimialan työn keskeisimpiä vaara- ja haittatekijöitä sekä hallintatoimiehdotuksia näille. Helppokäyttöisen työkalun avulla voi toteuttaa työpaikan riskien arvioinnin.

Esittävien taiteiden turva- ja hyvinvointiraideri

Esittävien taiteiden OiRA riskinarviointi

Yhteistyötahot

Tutkimuksen rahoittivat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos sekä yhteistyökumppanit.

Hankkeessa olivat mukana Suomen Teatterit ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Näyttelijäliitto, Suomen Muusikkojen liitto, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Suomen Kansallisooppera ja- baletti, Sirkuksen tiedotuskeskus, Taideyliopisto, Suomen konservatorioliitto, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto, Itä-Suomen tanssin aluekeskus, Keski-Suomen tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoinen tanssin aluekeskus / JoJo – Oulun tanssin keskus, Routa Company, Tanssiteatteri Rimpparemmi ja Pyhäsalmen Tanssi, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus ja Tanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak – Uuden tanssin keskus. 

Lisätietoja


Päättyneitä hankkeita

Liitto on ollut mukana useissa konservatorioiden toimintaa kehittävissä laatuhankkeissa. Tutkimusraportteihin voi tutustua tarkemmin Tutkimukset-sivulla.

Konservatorioiden kehittyvä ohjausosaaminen 2018: Opettaja personal traineriksi

Vuonna 2018 toteutetun Opettaja personal traineriksi -hankkeen tavoitteena oli yhteisen, alakohtaisen vertaiskouluttajasysteemin ja -pankin luominen, konservatorioiden ohjaajien kouluttaminen vertaiskouluttajiksi ja opettajien orientoituminen ammatillisen koulutuksen reformin mukaiseen ohjaukseen. Lisäksi hankkeessa pilotoitiin sähköisten oppimisympäristöjen monipuolista hyödyntämistä hankekumppanien kanssa.

Hankkeen lopputuloksena käyttöön on jäänyt muun muassa Kilauta kaverille -sparraajapankki. Hanke toteutettiin Opetushallituksen tuella. Hanketta koordinoivat Turun konservatorio ja Suomen konservatorioliitto toiminnanjohtaja.

Konservatorioiden kehittyvä vertaisarviointi 2017

Hanke jatkoi vuoden 2016 laatuhankkeen työtä. Vuonna 2017 mukaan saatiin kaksi hanketoimijaa lisää ja hanke jatkui vertaisarviointimenetelmää hyödyntävänä ja konservatorioiden vertaisarviointikäytäntöjä kehittävänä hankkeena. Lisäksi laatua kehitettiin valmistautumalla yhdessä ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 lakimuutoksiin.

Laatuhankkeen koordinaattorina toimi Turun konservatorio, joka toteutti hankkeen yhteistyössä Suomen konservatorioliiton kanssa vuonna 2017. Hanke toteutettiin Opetushallituksen myöntävän tuen avulla.

Konservatorioiden vertaisarvioinnin kehittäminen 2016

Konservatorioiden vertaisarvioinnin kehittämishankkeessa yhteistä toimintamallia lähdettiin toteuttamaan vertailemalla kaikille yhteisiä strategisia aihealueita, opiskelija- ja työelämälähtöistä ohjausta sekä hallinto- ja tukipalveluiden järjestämistä taloudellisesti.

Vertaisarviointiprosessi toteutettiin vuoden 2016 aikana eurooppalaisen vertaisarvioinnin viitekehyksen mukaisesti Opetushallituksen mallia hyödyntäen. Turun konservatorion koordinoimaan hankkeeseen osallistui seitsemän Konservatorioliiton jäsenorganisaatiota ja siihen saatiin rahoitusta Opetushallitukselta.

Konservatorioiden yhteinen laadunhallinta 2013

Hankkeessa luotiin konservatorioiden yhteinen laadunhallinnan ja kehittämisen toimintamalli. Lähtökohtana oli konservatorioiden yhteistyö konservatorioiden toiminnan laadun kehittämiseksi. Hanke oli osa konservatorioliiton toimintastrategian toimeenpanoa ja se toteutettiin konservatorioiden ja konservatorioliiton verkostoyhteistyönä opetushallituksen myöntämän määrärahan tuella vuonna 2013.