fbpx

Hankkeet

Suomen konservatorioliitto on mukana erilaisissa työryhmissä ja toimialaa sekä musiikkialan ammatillista koulutusta kehittävissä hankkeissa.

Iloinen tyttö pitelee viulua kasvojen edessä

Musiikin opintopolut

Musiikin opintopolut -hanke selvitti kokonaiskuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa. Hanketta koordinoi Suomen musiikkioppilaitosten liitto yhteistyössä Suomen konservatorioliiton ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa vuosina 2021-2022. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Moninaiset polut esiin

Hankkeen päätavoitteena oli selvittää oppilaiden ja opiskelijoiden moninaisia opintopolkuja musiikkialalla ja tuoda esiin matkalla tapahtuvia vaiheita. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat siirtymät eri opintoasteilta toiselle sekä taitekohtien tapahtumat eli mitä tapahtuu, kun oppilaat siirtyvät taiteen perusopinnoista syventäviin opintoihin, perusopinnoista opiskelijoiksi toiselle asteelle sekä korkeakouluopintoihin. Koulutuspolku voi johtaa ammattilaisuuden sijaan myös elämänmittaiseen harrastukseen tai joskus päättyä kokonaan.

Eri opintoasteille suunnattujen kyselyjen avulla saatiin lisäksi ajankohtaista tietoa musiikkikasvatuksen ilmiöistä, kuten instrumenttijakaumien kehittymisestä eri opintoasteilla, taiteen perusopetuksen saavutettavuudesta sekä valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisestä alalle ja sijoittumisesta jatko-opintoihin.

Hankkeen tavoitteena oli paitsi tiedon tuottaminen, myös tiedonkeruun tapojen systematisoiminen ja kehittäminen oppilaitoksilta ja opiskelijoilta kerättävän tiedon suhteen, jotta kerättävä materiaalia olisi tarkoituksenmukaisemmin sekä musiikkioppilaitoskentän että sidosryhmien käytettävissä. 

Hankkeen toteuttaminen

Hanke toteutettiin useamman kyselyn ja niiden analyysien yhteenvetona, sillä taiteen perusopetus, ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus ovat rakenteiltaan ja tavoitteiltaan erityyppisiä osa-alueita. Hankkeessa toteutettiin kolme erillistä selvitystä, joiden lisäksi laadittiin yhteenveto tuloksista.

Cuporen tutkimustiimi, Anna Kanerva, Katja Oksanen-Särelä, Aino Leppänen, Ari Kurlin-Niiniaho ja Marjo Mäenpää, toteuttivat hankkeen vuosien 2021–2022 aikana. Hankkeen julkaisutilaisuus järjestettiin 16.2.2023 Musiikkiopisto Juvenaliassa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie, puh. 050 329 6009, taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi

Lisätietoja hankkeesta löytyy myös Cuporen ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton sivuilta.


Floor Is Ours! Puuttuminen kulttuurin kehittäminen esittävien taiteiden työpaikoilla 2021-2023

Työterveyslaitoksen Floor is Ours! on jatkoa Floor is Yours! -hankkeelle. Tutkimushanke tuotti tietoa tekijöistä ja keinoista, jotka edistävät työturvallisuuden ja hyvinvoinnin epäkohtiin puuttumista sekä ehkäisevät epäkohtien syntymistä esittävien taiteiden alalla. Tutkimus palveli etenkin esittävien taiteiden kenttää, mutta sen tulokset ovat hyödynnettävissä myös laajemmin muilla taide-, kulttuuri- ja luovilla aloilla, tapahtumateollisuudessa ja järjestötyössä.

Floor is Yours!

Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa 2018-2020 -hankkeessa tutkittiin esittävän taiteen työtä, jota tehdään usein riskialttiissa oloissa teatterin, oopperan, sirkuksen, tanssin, musiikin ja muiden esittävän taiteen aloilla.

Työkaluja ja tarkistuslistoja turvallisuustyön tueksi

Hankkeissa tuotettiin työkaluja ja tarkistuslistoja turvallisuuskulttuurin parantamiseksi, kuiten esittävien taiteiden turva- ja hyvinvointiraideri ja esittävien taiteiden OiRA (Online Interactive Risk Assessment) -riskinarviointi.

Yhteistyötahot

Floor is Ours! -tutkimuksen toteutti Työterveyslaitos yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Näyttelijäliitto, Suomen kansallisooppera ja –baletti, Suomen konservatorioliitto, Suomen Muusikkojenliitto, Suomen Sinfoniaorkesterit, Suomen Teatterit, Taideyliopisto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Teatterikeskus ja Tanssin aluekeskusverkosto ja Tanssin aluekeskus. Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja yhteistyötahot.


Musiikintekijöiden sukupuolijakauma Suomessa

Liitto osallistui yhdessä kymmenen musiikkialan toimijan kanssa Teoston koordinoimaan hankkeeseen, jonka tavoite oli selvittää, miksi Suomessa musiikin tekijöistä vain viidennes on Teoston asiakasrekisterin mukaan naisia tai muunsukupuolisia, vaikka musiikkialan opiskelijoista yli puolet on naisia. 

Selvityksen mukaan 70 prosenttia naispuolisista säveltäjistä ja sanoittajista kokee musiikkialan epätasa-arvoisena, kun miesten keskuudessa luku on vain 32 prosenttia. Suurimmiksi syiksi nimettiin musiikkialalla vallitsevat asenteet sekä naisten verkostojen ja esikuvien puute. Kyselyssä nousi esille myös toivottuja toimenpiteitä asian parantamiseksi, esimerkiksi musiikinopetuksesta saatava parempi tuki ja kannustus, harrastusmahdollisuuksien kasvattaminen ja esikuvien tuominen enemmän esille. Kysely tuotti tietoa eri musiikialan opiskelijoiden näkemyksistä sekä toimenpide-ehdotuksia tilanteen kehittämiseksi.

Tutkimusaineisto kerättiin kolmen kyselyn kautta: musiikin tekijöitä vastasi 1505, musiikinopiskelijoita 150 ja nuoria (13–17-vuotiaita) musiikin harrastajia 400. Lisäksi toteutettiin 21 musiikkialan vaikuttajahaastattelua.

Tutkimushanketta koordinoi Teosto ja siinä oli kumppaneina Elements Music, Suomen Jazzliitto, Suomen konservatorioliitto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Musiikkikustantajat, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto, Suomen Säveltäjät, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Warner Music Finland Oy ja Yleisradio. Tutkimuksen toteutti Tutkimustoimisto Vastakaiku.


Muita päättyneitä hankkeita

Liitto on ollut mukana useissa konservatorioiden toimintaa kehittävissä laatuhankkeissa. Tutkimusraportteihin voi tutustua tarkemmin Tutkimukset-sivulla.

Konservatorioiden kehittyvä ohjausosaaminen 2018: Opettaja personal traineriksi

Opetushallituksen rahoittama Opettaja personal traineriksi -hankkeen tavoite oli yhteisen vertaiskouluttajasysteemin ja -pankin luominen, konservatorioiden ohjaajien kouluttaminen vertaiskouluttajiksi ja opettajien orientoituminen ammatillisen koulutuksen reformin mukaiseen ohjaukseen. Hankkeessa pilotoitiin sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä ja luotiin mm. sparraajapankki.. Hanketta koordinoivat Turun konservatorio ja Konservatorioliitto.

Konservatorioiden vertaisarvioinnin ja laadunhallinnan kehittäminen

Konservatoriliitto toteutti yhdessä jäsenistön kanssa kolme konservatorioiden yhteisen laadunhallinnan ja vertaisarvioinnin kehittämiseen tähdännyttä hanketta vuosina 2013, 2016 ja 2017 Opetushallituksen rahoituksella. Koordinaattorina toimi Turun konservatorio, joka toteutti hankkeen Konservatorioliiton kanssa.