fbpx

Opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen

Opintojen sujuvuuden ja taiteilijaksi kasvun tiellä hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimien ovat olennaisia elementtejä. Aina kaikki ei kuitenkaan mene odotusten mukaan ja opiskelija voi törmätä elämässään tilanteisiin, joihin hän ei itsenäisesti löydä ratkaisua.

Sivu tarjoaa materiaalia ja tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen sekä siihen, miten toimia huolta aiheuttavien tilanteiden noustessa pintaan.

Lataa materiaalit käyttöösi

Materiaalista on tuotettu ladattavat versiot oppilaitosten, opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Ne soveltuvat erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen tueksi.

Opiskelijan hyvinvointi esite 2020 pdf

Opiskelijan hyvinvointi kuva 2020 pdf
Opiskelijan hyvinvointi kuva 2020 jpg

Opettajantuki opiskelijalle kuva 2020 pdf
Opettajantuki opiskelijalle kuva 2020 jpg


Graafikuva opiskelijan hyvinvointi ja toimiva oppimisympäristö

Opiskelijan hyvinvointi ja opiskelukyky

Tavoitteena on voimavarojen tukeminen, oppiminen ja taiteilijaksi kasvaminen. Kokonaisuuden ollessa tasapainossa, opiskelukin sujuu ongelmitta.

Toimiva ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi oppimisympäristössä rakentuu monien osatekijöiden kokonaisuudesta. Tasapaino eri osa-alueiden välillä vahvistaa opiskelijan hyvinvointia.

Turvalliset ja tarkoituksenmukaiset opiskelutilat
 • Tilat ovat opiskelun kannalta asianmukaiset ja turvallisuudesta huolehdittu.
 • Turvakävely oppilaitoksessa vahvistaa turvallisuudentunnetta.
Ohjaus ja tutorointi opintojen alussa (opintoneuvonta)
 • Sujuva aloitusperiodi ja panostaminen opiskelijoiden ryhmäytymiseen antavat positiivisen alun opiskeluajalle.
 • Talon toimintamallien ja ohjeiden läpikäynti yhdessä vahvistaa ryhmäytymistä.
HOKS: Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
 • Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa huomioidaan opiskelijan jaksaminen, opiskelukyky sekä oikein mitoitetut opinnot.
 • Tarvittaessa tehdään ohjauksen ja tuen henkilökohtaiset suunnitelmat.
Ergonomia
 • Turvallisten ja kestävien työskentelytapojen omaksuminen.
 • Harjoittelun oikeanlaisella suunnittelulla ehkäistään rasitusvammojen syntyä ja ylikuntoon joutumista.
Kuulonsuojelu
 • Kuulonsuojelulla tuetaan mahdollisuuksia jatkaa ammattia koko uran läpi.
 • Tavoitteena on vähentää melualtistusta.
 • Koskee sekä työ- että harjoitteluolosuhteita.
Tasa-arvon edistäminen ja epäasiallisen kohtelun ehkäiseminen
 • Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus tulla kohdelluksi asiallisesti.
 • Tasa-arvoisen ympäristön ylläpitäminen sekä myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen ovat koko yhteisön vastuulla.
Yhteisöllisyys oppilaitoksen hyvinvoinnin tukijalkana
 • Yhteisöllisyyden rakentaminen on sekä oppilaitoksen, sen työntekijöiden että opiskelijoiden yhteinen tehtävä.
 • Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa koko oppilaitoksen toimintakulttuuria, joka vahvistaa opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta sekä ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.
 • Opiskelijakunta tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan opiskelijayhteisössä.

Opiskelijan opiskelukyky

Oppimisympäristön lisäksi opiskelijan henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja opiskelukykyyn monet toinen toisiinsa vaikuttavat asiat.

Elämänhallinta
 • Henkiset voimavarat ja luottamus siihen, että pystyy itse ohjaamaan omaa elämäänsä, on kunnossa.
Elämäntavat ja ihmissuhteet
 • Terveet elämäntavat ja hyvät ihmissuhteet auttavat jaksamaan opinnoissa.
Liikunta
 • Opintojen ohjaus, HOKS, opettajien tuki sekä oppilaitoksen muu yhteisöllinen toiminta tähtää siihen, että ongelmilta vältyttäisiin opintojen aikana ja niitä pystytään ratkomaan matalalla kynnyksellä.
 • Liikunta virkistää, parantaa keskittymiskykyä, torjuu alakuloisuutta ja vahvistaa itsetuntoa.
Palautuminen ja lepo
 • Lepoa tarvitaan suorittamisen ja arjen haasteiden vastapainoksi.
 • Riittävä lepo, itsensä kuuntelu, oman itsen myötätuntoinen ja lempeä kohtelu mahdollistavat vahvan minäkuvan muodostumisen.
Opiskelijahuolto
 • Terveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut ovat aina opiskelijoiden käytettävissä.
Seurakunnan palvelut
 • Oppilaitospastoreiden keskusteluapu on opiskelijoiden käytettävissä.
Ennaltaehkäisevä tuki
Erityinen tuki opinnoissa
 • Mikäli oppimiseen liittyvissä asioissa tulee eteen ongelmia, joihin ei löydy ratkaisua ennaltaehkäisevän tuen keinoin, opiskelijan on mahdollista saada erityisen tuen päätös.

Graafi Opettajan ja opettajan tuki opiskelijalle

Oppilaitoksen ja opettajan tuki

Opettajan rooli

Opettaja ohjaa, tukee ja arvioi opiskelijoidensa oppimista, tunnistaa tukitoimien tarpeet ja käynnistää tarvittavat toimet yhteistyössä opiskelijahuollon, opinto-ohjaajan, huoltajien ja erityisopettajan kanssa. 

Milloin opettajan vastuu päättyy?

Opettaja huomaa usein ensimmäisenä muutokset opiskelijan hyvinvoinnissa, käyttäytymisessä ja elämänhallinnan tavoissa päivittäisten kontaktien myötä.

Tilanteisiin tulee puuttua matalalla kynnyksellä heti tuen tarpeen ilmetessä. Rajanveto siihen, milloin vastuu huolen ratkaisemisesta tulee siirtää eteenpäin, ei kuitenkaan ole yksiselitteistä.

Opettaja ei ole terapeutti vaan oman opetusalansa ammattilainen. Myös opettaja tarvitsee tukea ja neuvoja huolta herättävissä tilanteissa.

Kun huoli opiskelijasta nousee

 • Kun pienikin huoli nousee esiin on ota asia keskusteluun opiskelijan kanssa.
 • Mikäli tilanne ei korjaannu heti, ole tilanteesta riippuen yhteydessä esimieheen, opinto-ohjaajaan, opiskelijahuoltoon, erityisopettajaan tai huoltajiin, jotka jatkavat tilanteen selvittelyä.
 • Voit myös konsultoida neuvoja opiskelijahuollosta. Kuraattori tai psykologi osaa arvioida, onko tilanteessa syytä huolestua.
 • Päätökset jatkotoimista tehdään usein moniammatillisissa työryhmissä.
 • Akuuteissa hätätilanteissa soita 112.

Millaisia opiskelijoiden haasteet ovat?

Mahdollisia haasteita ja ongelmia ovat kaikki sellaiset tilanteet, joissa opinnot eivät suju HOKSin mukaan ja opiskelijan voimavarat eivät riitä täysipainoiseen opiskeluun.

Ongelmat ovat usein myös kumulatiivisia ja päällekäisia.

Usein opiskelijoiden haasteet on tunnistettu tai niihin on saatu tukea jo peruskoulun aikana, mutta jatko-opintoihin siirryttäessä niistä ei uskalleta tai osata kertoa.

Esimerkkejä haasteista

 • Elämänhallinnan haasteet (esim. poissaolot, talousvaikeudet, arjenhallinnan puute, uni- tai hygieniaongelmat)
 • Mielenterveyden ongelmat
 • Päihdeongelmat
 • Sosioekonomiset haasteet
 • Motivaatio-ongelmat
 • Kehitykselliset vammat tai häiriöt, kuten Aspergerin oireyhtymä
 • Oppimisvaikeudet, kuten
  • toiminnanohjauksen häiriöt (esim. puutteet organisointikyvyssä, itseohjautuvuudessa, päätöksenteossa tai impulssikontrollissa)
  • lukemisen ja kirjoittamisen tai visuaalisen hahmottamisen vaikeudet
  • tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (esim. ADHD)
 • Vakavat sairastumiset
 • Fyysiset rajoitteet, esim. kuulo-, näkö-, liikuntarajoitteet

Miten opiskelijaa voidaan tukea?

Kun huoli opiskelijasta nousee esiin, asiaa voidaan selvittää erilaisin keinoin. Jokainen tilanne on yksilöllinen ja toimintatavat valikoituvat sen mukaan.

 • Opettaja tai esimies/opinto-ohjaaja, jolle huoli on kerrottu, ottaa matalalla kynnyksellä yhteyden opiskeluhuoltoon.
 • Opiskelija ohjataan opiskelijahuollon kuraattori-, psykologi- tai terveydenhuollon palveluiden pariin.
 • Oppilaitoksen edustajat seuraavat tilannetta. Tavoitteena on ratkaista asiat opiskelijan parhaaksi mahdollisin tehostetun tuen keinoin, mikäli opiskeluhuollon apu ei yksin riitä.
 • Päätökset tehostetusta tuesta tekee oppilaitoksen johto. Tehostettu tuki tarkoittaa määräajaksi annettavia tukitoimenpiteitä, joiden avulla opiskelijan opiskelukykyä tuetaan.
 • Tarvittaessa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä ratkomaan opiskelijan tilannetta. Ryhmä kootaan opiskelijan tarpeiden mukaan ja hänen suostumuksellaan.

Oppilaitoksen tehostetun tuen keinoja

 • Tukiopetus
 • Opiskeluajan pidentäminen
 • Opintojen keskeytys määräajaksi
 • Siirtyminen osatutkinnon suorittajaksi
 • Yhteistyö täysi-ikäisen opiskelijan henkilökohtaisen tukiverkon kanssa
 • Yhteistyö alan asiantuntijoiden kanssa (esim. sosiaali- ja nuorisotoimi, lastensuojelu, kolmannen sektorin järjestöt)
 • Opiskelijan ohjaus toiselle alalle

Usein tilanteet selviävät tehostetun tuen tai monialainen asiantuntijaryhmän työn avulla.

Kaikki opiskelijoiden ongelmat eivät kuitenkaan tukitoimista huolimatta ratkea tai ne eivät kuulu oppilaitoksen perustehtäviin. Tällöin oppilaitoksen johto tekee päätökset tilanteiden ratkaisuista.


Sanastoa

Opiskelukyky

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Opiskelukyky vaikuttaa siihen, miten opinnot sujuvat ja miten opiskelija jaksaa. Kun opiskelukyky on riittävä, opinnot etenevät ja jaksamista riittää.

HOKS

HOKS eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma on työväline, jota tarvitsevat opettaja, työnantaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Siinä huomioidaan opiskelijakohtaisesti aiemmin hankittu osaaminen, tarvittava osaaminen, tavat miten osaaminen hankitaan, näytöt, ohjaus sekä tuen tarve.

Yleinen tuki

Yleinen tuki on normaalia opiskelijoiden opinnoissaan tarvitsemaa tukea ja ensimmäinen keino vastata opiskelijan tuen tarpeeseen osana oppilaitoksen arkea. Tuen antaminen ei edellytä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on ennaltaehkäisevien tukitoimenpiteiden tehostamista määräajaksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kuin opiskelijalle harkitaan opetuksen antamista erityisopetuksena. Tuen muotoja ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikaisen erityisopetus, yhteistyö opiskeluhuollon tai vanhempien kanssa.

Erityinen tuki

Erityisen tuen pohjalla on aina erillinen päätös, joka on oppilaitoksen tiedossa. Opiskelijalle annetaan tällöin erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

Monialainen asiantuntijaryhmä

Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaa opiskeluhuollon toimija ja se kootaan opiskelijan suostumuksella. Kokoontumisiin voi osallistua myös opiskelijan huoltajat tai muita läheisiä.

Ryhmän tehtävä on tukea opiskelijaa ja hänen oppimisedellytyksiään silloin, kun huolta herättävässä tilanteessa tarvitaan monialaista yhteistyötä opetushenkilöstön, opiskeluhuollon ja eri alojen asiantuntijoiden (esim. sosiaali- ja nuorisotoimi, lastensuojelu, kolmannen sektorin järjestöt) välillä.

Opiskeluhuolto

Opiskelijalla on oikeus saada opiskeluhuoltoa ja koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Opiskeluhuollon tavoite on edistää opiskelijan oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäistä ongelmien syntymistä. 

Opiskelijahuolto jakautuu ennaltaehkäisevään koko oppilaitosyhteisöä tukevaan yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, johon lukeutuvat psykologi-, kuraattori- ja terveydenhuollon palvelut.

Opiskeluhuoltoryhmä

Opiskeluhuoltoryhmä koordinoi yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutumista oppilaitoksessa.  Ryhmä ei käsittele yksittäisten opiskelijoiden asioita vaan suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oppilaitoksen opiskeluhuoltoa.

Tavoitteena on oppilaitosympäristön turvallisuuden, yhteisöllisen hyvinvoinnin ja oppimista tukevan toiminnan kehittäminen. Ryhmässä on mukana opetushenkilöstöä, opiskeluterveydenhuollon edustajia, opiskelijoita ja huoltajia.


Lähteet