fbpx

Lausunto sivistysvaliokunnalle HE:stä tekijänoikeuslain muuttamisesta

Lausunto sivistysvaliokunnalle HE:stä tekijänoikeuslain muuttamisesta

Lausunto 23.5.2022

Eduskunnan sivistysvaliokunta 
siv@eduskunta.fi 
Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022 vp)

Suomen konservatorioliiton ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton lausunto sivistysvaliokunnalle

Suomen konservatorioliitto ry. ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. haluavat saattaa eduskunnan sivistysvaliokunnan tietoon seuraavaa. 

Olemme tutustuneet hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022 vp). 

Musiikkialan koulutuksen järjestäjinä kaipaamme selkeyttä tekijänoikeussuojatun materiaalin käyttöoikeuteen opetuksessa ja varmuutta siitä, että tekijät saavat korvauksen teostensa käytöstä. Tällä hetkellä esitys sisältää paikoin vaikeatulkintaisuutta, mikä voi johtaa musiikkialan koulutuksen järjestäjien sekä opettajien oikeusvarmuuden vaarantumiseen. Suositamme, että hallituksen esityksen tekijänoikeussuojatun materiaalin opetuskäyttöä koskevan osan käsitteellistä muotoilua suoraviivaistettaisiin lakitekstin sallimissa rajoissa.

Lisäksi toivomme, että opetusta koskevan säännösvalmistelun ajankohtaa ei siirrettäisi myöhemmäksi ehdotetulla tavalla, vaan se käsiteltäisiin nopeammassa aikataulussa. Toivomme myös mahdollisuutta lausua jatkossa tekijänoikeuksia ja sähköisen viestinnän palveluita koskevista esityksistä erillisillä lausuntokierroksilla.

Haluamme toistaa sivistysvaliokunnan harkittavaksi ehdotuksemme aikaisemmasta lausunnostamme 29.10.2021 (Liite 1) ns. Norjan mallin soveltamisesta tekijänoikeuslakiin Suomessa. Mallissa tekijänoikeuksin suojatun teoksen esittäminen ja välittäminen lähi- ja etäopetuksessa rajatulle oppijaryhmälle lain nojalla järjestettävässä koulutuksessa katsotaan tapahtuvan yksityisessä piirissä. Tällöin valtio vastaisi sopimuksista ja korvauksista keskitetysti oikeuksien haltijoiden kanssa.

Ilman uudistusta musiikkialan koulutuksen oikeusvarmuus jää edelleen epävarmaksi. Epävarmuustekijöitä ovat mm. sopimuslisenssineuvottelujen ja raportoinnin monimutkaisuus ja sopimusten monitulkintaisuus, käytännön soveltamisen haastavuus sekä sopimusten sisällölliset puutteet oppilaitosten arjessa.

Uudistus varmistaisi parhaalla tavalla musiikkialan koulutuksen järjestäjien ja opettajien oikeusvarmuuden. Yllä esittämäämme tarvitaan kulttuurialan koulutuksen pedagogiikan ja digitaalisten opppimisympäristöjen kehittämiseksi.

Suomen konservatorioliitto ry.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry.

Liite 1:

Suomen konservatorioliiton ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta 29.10.2021

Lisätietoja:

Suomen konservatorioliitto, toiminnanjohtaja Taija Lähdetie, puh. 050 329 6009, taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi

Suomen musiikkioppilaitosten liitto, toiminnanjohtaja Minja Koskela, puh. 045 7877 1787, minja.koskela@musicedu.fi