fbpx

Opiskelijakyselyjen tulokset 2020: Opiskelijat luottavat tulevaisuuteen koronan keskellä

Saksofonistit lavalla

Opiskelijakyselyjen tulokset 2020: Opiskelijat luottavat tulevaisuuteen koronan keskellä

Vuoden 2020 uudistetun opiskelijakyselyn tulokset on julkaistu. Kysely toteutettiin lukuvuonna 2019-2020 valmistuneille sekä seurantakysely lukuvuonna 2017-2018 valmistuneille.

Kyselyt lähetettiin kaikkiaan 612 valmistuneelle. Vastausprosentit olivat 2019-2020 opiskelleiden osalta 44 % ja 2017-2018 opiskelleiden osalta 39 %.

Raportissa kyselyitä on tarkasteltu rinta rinnan ja tuloksia on vertailtu soveltuvin osin myös aiempiin vuosien tuloksiin. Konservatorioliitto on seurannut opiskelijoiden urapolkujen kehittymistä jo vuodesta 2012 alkaen.

Kyselyillä selvitetään erityisesti opiskelijoiden sijoittumista jatko-opintoihin ja työelämään ja seurataan tilannetta seurantakyselyillä.

Koulutuksen laatu keräsi kiitosta

Koulutus tukee hyvin pääsyä jatko-opintoihin korkea-asteelle erityisesti musiikkialalla. Suuri osa opiskelijoista on pyrkinyt ja on myös päässyt alan jatko-opintoihin viimeistään seurantakyselyn vaiheessa. Koulutuksen laatuun oltiin pääosin erittäin tyytyväisiä ja opintojen koettiin tukevan opiskelijoiden tavoitteita ja kasvamista muusikoiksi.

Vastaajilta kysyttiin myös aiempaa harrastustaustaa ennen opintoja ja vastausten perusteella heillä on vahva ja monipuolinen tausta alalta. Vastaajat raportoivat keskimäärin viidestä erilaisesta musiikkialan harrastuksesta ennen opintoja.

Musiikkialan epävarmuus ja koulutuksen kehittämiskohdat

Kehittämistarpeista nousivat esiin erityisesti työelämävalmiuksen ja -taitojen opetuksen kehittäminen ja monipuolistaminen. Lisäksi vapaassa palautteessa nousivat esiin toiveet opettajien pedagogisten taitojen paremmasta ylläpidosta, opiskelun tavoitteellisuuden puutteet sekä vaihtelevat kokemukset opettajien käyttäytymisestä.

Musiikkialan uran alkuvaiheessa on hyvin tyypillistä, että musiikki ei vielä mahdollista koko elantoa ja suuri osa vastaajista on vielä opiskelijoita. Toimeentulo on pirstaleista ja useista lähteistä koostuvaa. Tämä epävarmuus saa monet hakeutumaan koulutuksen jälkeen muille aloille tai siirtämään musiikkialan työt sivutoimisiksi.

Laskutuspalvelut suosittuja

Laskutuspalveluiden käyttö on merkittävää vastaajien parissa ja 2019-2020 valmistuneista 40 % ja 2017-2018 valmistuneista 47 % käyttää niiden palveluita joko kevytyrittäjinä tai verokortilla.

Koska vastaajat ovat uran alkuvaiheessa olevia tekijöitä, opiskelijoita ja tekevät muusikon töitä usein sivutoimisesti, tämä on ymmärrettävä valinta. Kysymyksiä herättää kuitenkin se, ymmärtävätkö nuoret laskutuspalveluiden käytön mukanaan tuomia mahdollisia riskejä työttömyystilanteissa.

Korona-ajan vaikutukset

Kyselyssä kysyttiin myös kevään korona-ajan vaikutuksia 2019-2020 valmistuneiden tilanteeseen. Opiskelijat olivat pääosin tyytyväisiä oppilaitosten suoriutumiseen etäopetuksen järjestelyistä, vuorovaikutukseen opettajien kanssa, etäjärjestelmien käytön oppimiseen, oman opiskelun sujuvuuteen ja näyttöjen järjestelyihin.

Sen sijaan yhteissoittomahdollisuuksien puute koettiin erittäin ongelmalliseksi. Haasteita monella oli ryhmätunneilla keskittymisessä, uusien tekniikoiden opettelussa tai niiden ei nähty tuovan uusia mahdollisuuksia opetukseen. Lähiopetusta siis kaivattiin tueksi.

Seurantakyselyn vastaajista valtaosa kuitenkin uskoo koronasta huolimatta mahdollisuuksiinsa alalla ja aikoo pysyä alalla (pysyy alalla kokonaan tai osin 85 %).

Tutustu kyselyiden yhteisraporttiin

Kaikki liiton selvitykset löydät Tutkimukset ja tilastot -sivulta

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie
taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi
Puh. 050 329 6009

Kuva: Shutterstock