fbpx

Eduskuntavaaliohjelmamme painottaa taideopetuksen ja koulutusverkoston merkitystä

Eduskuntavaaliohjelmamme painottaa taideopetuksen ja koulutusverkoston merkitystä

Taiteen perusopetusliiton ja sen jäsenjärjestöjen ja Suomen konservatorioliiton yhteinen eduskuntavaaliohjelma 2023.

Panostaminen elinvoimaiseen kulttuuri- ja taidealan koulutusverkostoon mahdollistaa parhaalla tavalla lasten ja nuorten pääsyn taiteen perusopetukseen sekä etenemisen ammattilaisuuden polulle.

Lataa ohjelma käyttöösi:
Eduskuntavaaliohjelma 2023 suomeksi (pdf)
Riksdagsvalprogram 203 på svenska (pdf)

#taidekasvattaa #eduskuntavaalit2023


Eduskuntavaaliohjelma 2023

Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus:
  • Parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia
  • Vahvistaa luovan ajattelun ja osaamisen roolia yhteiskunnassa
  • Pitää maamme elinvoimaisena ja elävänä

Vahvistamalla valtakunnallista taiteen perusopetuksen kattavuutta ja turvaamalla kulttuurialan ammatillisen koulutuksen verkosto:

Parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia
  • Taiteen tekeminen ja kokeminen lisää tutkitusti hyvinvointia, tukee henkistä jaksamista, mielenterveyttä ja kriisinsietokykyä.
  • Taiteen perusopetuksen pitkäjänteisyys antaa rauhan syventyä ja kehittyä. Onnistumisen ja oppimisen kokemuksilla on pitkäkestoisia vaikutuksia lapsen ja nuoren identiteetin kehittymiselle. Opetuksessa jokainen huomioidaan yksilönä.
  • Monivuotinen taideharrastus tarjoaa yhteisön johon kuulua, synnyttää elämänmittaisia ystävyyssuhteita, lisää osallisuutta, vähentää syrjäytymistä sekä lasten ja nuorten kokemaa yksinäisyyttä. Tuttu opettaja kulkee rinnalla vuosien ajan.
Vahvistetaan luovan ajattelun ja osaamisen roolia yhteiskunnassa
  • Taideopetus ja -kasvatus harjoittaa luovaa ajattelua, joka on edellytys kestävämmän yhteiskunnan ratkaisujen rakentamisessa. Taiteen perusopetuksessa hankittu osaaminen levittäytyy nuorten urapolkujen myötä laajasti yhteiskunnan eri alueille.
  • Kattava ja laadukas ammatillisen koulutuksen verkosto tarjoaa pohjan niin taiteen alojen ammattilaisuuteen kasvamiselle kuin jatkuvan oppimisen tarpeisiin.
Pidetään maamme elinvoimaisena ja elävänä
  • Oppilaitokset toimivat alueensa vetovoimatekijöinä sekä kulttuurielämän dynamoina ja yhteistyön alustoina. Taideopetuksen lisäksi ne tuottavat vilkasta tapahtuma-, konsertti-, esitys-, näyttely-, leiri- ja muuta kulttuuritoimintaa, sekä laadukasta harrastustoimintaa kouluihin ja päiväkoteihin, erityisryhmille ja aikuisoppilaille.

Miten tavoitteet saavutetaan?

Taiteen perusopetus:

1. Lisäämällä taiteen perusopetuksen järjestämislupia ja opetustuntikohtaista valtionosuutta sekä harkinnanvaraista avustusta valtionosuuden ulkopuolisille toimijoille. Taiteenalakohtaiset ja alueelliset tarpeet huomioimalla ylläpidetään ja kehitetään taiteen perusopetusta ja sen vaikuttavuutta myös osana koulutusjärjestelmää. Tämä tarkoittaa yhteensä 5 miljoonan euron pysyvää lisäystä valtion budjettiin.

2. Vahvistamalla taiteen perusopetuksen eri taiteenalojen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueiden ja maakuntien kanssa varmistetaan lasten ja nuorten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet.

Ammatillinen koulutus:

3. Parantamalla kulttuurialan ammatillisen koulutuksen rahoituksen ennakoitavuutta. Rahoitusjärjestelmän monimutkaisuus sekä jatkuvat rahoitushaut haastavat koulutuksen järjestäjät. Vakauden lisääminen takaa koulutuksen laadun ja pitkäjänteisen kehittämisen.

4. Suuntaamalla koulutuksen järjestäjille taloudellisia kannustimia toisen asteen yhdistelmätutkintojen eli kaksois- ja kolmoistutkintojen kehittämiseen, jotta kulttuurialan opintopolkuja on mahdollista kehittää oppijalähtöisesti.

5. Turvaamalla koulutuksen järjestäjien päätösvalta tehdä toimintaansa ja organisaatiorakenteisiinsa liittyviä seudullisia päätöksiä koulutuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti.

Koulutusjatkumoiden kehittäminen:

7. Vahvistamalla taide- ja kulttuurialan oppilaitosten ja eri koulutusasteiden, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden välistä yhteistyötä parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja rakennetaan uudenlaisia opintopolkuja.

6. Luomalla kannustimia taide- ja kulttuurialan koulutusjatkumoiden ja yhteistyön kehittämiseen taiteen perusopetuksen, toisen asteen ja korkea-asteen kesken. Koulutusjatkumoiden parantamisella vastataan tulevaisuuden muutoksiin.

Taiteen ammattilaisuus:

8. Yhdymme KULTA ry:n eduskuntavaalitavoitteeseen 2023 vakauttaa taiteen ja kulttuurin rahoitusmekanismit ja nostaa kulttuuribudjetti prosenttiin. Näin mahdollistetaan ala elinkeinona myös uusille tekijöille ja turvataan alan kehitystä tukevien rakenteiden, kuten järjestöjen, tuki. Tämä tarkoittaisi 122,2 miljoonan euron lisäystä valtion talousarvioon.

Me olemme mukana ohjelmassa: 

Suomen konservatorioliitto ja Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen: Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Kuvataidekoulujen liitto ry, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.

Lisätietoja: 

Viivi Seirala, toiminnanjohtaja, Taiteen perusopetusliitto TPO ry
viivi.seirala@artsedu.fi, p. +358 45 310 7702

Taija Lähdetie, toiminnanjohtaja, Suomen konservatorioliitto
taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi p. +358 50 329 6009

Eduskuntavaaliohjelma Taiteen perusopetusliiton sivuilla