fbpx

Musiikkikoulutuksen visio sai rinnalleen kaksi uutta visiota

Musiikkikoulutuksen visio sai rinnalleen kaksi uutta visiota

Musiikkikoulutuksen visio sai rinnalleen Svenska Teaternilla 14.11. järjestetyssä julkaisutilaisuudessa Esittävien taiteiden ja Kuvataiteiden kasvatuksen ja koulutuksen visiot.

Vuoteen 2030 ulottuvat visiot tarjoavat kymmeniä toimenpide-ehdotuksia, joilla musiikin, kuvataiteen ja esittävien taiteiden opetusta ja roolia yhteiskunnassa voidaan vahvistaa. Ainutlaatuinen, vuonna 2019 alkanut visiotyö kokoaa yhteen yli 2 000 taidealan ammattilaisen ja sidosryhmän edustajan näkemykset taidekasvatuksen ja -koulutuksen tulevaisuudesta.

Visioissa esitetään merkittäviä muutoksia ja toimenpiteitä taidekasvatuksen ja -koulutuksen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi kaikilla koulutusasteilla sekä taiteiden lukiodiplomien tuomista yhdeksi aineeksi ylioppilastutkintoon. Kaikki kolme visiota tarjoavat erinomaisen pohjan kulttuuri- ja koulutuspoliittisille päätöksille niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Visiot ja niistä tehty tiivistelmä löytyvät osoitteesta uniarts.fi/visiot.

Vuoden 2020 lopulla julkaistu Musiikkikoulutuksen visio löytyy osoitteesta musiikkikoulutuksenvisio.fi.

Taideyliopiston tiedote 11.11.2022: Tai­de­kas­va­tuk­sen ja -kou­lu­tuk­sen vi­siot esit­tä­vät mer­kit­tä­viä muu­tok­sia tai­de­ai­nei­den ope­tuk­seen – ”Tar­joa­vat erin­omai­sen poh­jan kult­tuu­ri- ja kou­lu­tus­po­liit­ti­sil­le pää­tök­sil­le”