fbpx

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2245/2020

Lausunto 29.10.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta

Suomen konservatorioliitto ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto keskittyivät yhteisessä lausunossaan esitetyn luonnoksen opetusta koskeviin kohtiin, erityisesti TekL 14 § ja 21 §.

3. Kysymyksiä teosten käytöstä opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa (TekL 14, 18, 19 a, 21, 50 c, 64 c §, DSM-direktiivin 5 artikla)

a. Teosten käyttäminen opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa (TekL 14 §:n 1 ja 4 momentti)

  • Kannatamme sellaisenaan

Suomen konservatorioliitto ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto kannattavat esitystä laajentaa teosten käyttöoikeutta opetuksessa, sillä suunta selkeyttää oppilaitosten ja opettajien työtä taiteen perusopetuksen sekä musiikki- ja tanssialan ammatillisen koulutuksen parissa ja vähentää ristiriitaisuuksia opetustilanteita koskevissa tulkinnoissa. Käytöstä aiheutuvien korvausten siirto valtion maksettavaksi varmistaisi sen, että tekijät saavat korvauksen. 

Tekijänoikeusdirektiivi ja siitä seuraavat muutostarpeet kansallisessa lainsäädännössä parantavat opetuksen ja myös digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämistyötä niin, että opetus pystyy jatkossa vastaamaan tulevaisuuden muutostarpeisiin.

Ehdotetut muutokset selkeyttävät ja keventävät oppilaitosten työtä sopimus- ja lisenssineuvotteluiden vähentyessä. Kokonaisuus on tämän jälkeen myös opettajille selkeämmin hahmotettavissa. 

Ehdotamme myös ns. Norjan mallin lisäämistä tekijänoikeuslakiin Suomessakin. Tämän myötä teoksen esittämisen tai välittämisen (digitaalisesti) rajatulle oppijaryhmälle lähi- ja etäopetuksessa katsottaisiin tapahtuvan yksityisessä piirissä. Tulkinta helpottaisi esimerkiksi musiikin suoratoistopalvelujen hyödyntämistä opetuksessa. 

Toteamme ristiriidan vallitsevassa tilanteessa opetuskentällä. Erilaisia suoratoistopalveluja käytetään laajasti julkiseksi toiminnaksi tulkituissa opetustilanteissa, vaikka palvelujen sopimusehdot sallivat vain yksityisen käytön. Julkiseen käyttöön soveltuvia käytön lisensointitapoja ei ole ollut tarjolla. 

Monet suoratoistopalvelut tarjoavat myös ainutlaatuista vanhaa kulttuurihistoriallista sisältöä, jota ei ole saatavilla muista kanavista ja jonka merkitys opetukselle on korvaamaton. Suoratoistopalvelujen käyttö opetuksessa tulisi valtion korvattavaksi kuten teosten käyttö muillakin tavoilla.

YouTuben käyttö on yleistä opetuksessa ja sen tukena. Suomen konservatorioliitolla sekä Suomen musiikkioppilaitosten liitolla on Teosto-sopimusten myötä oikeus julkaista materiaalia livestriimauksina ja tallenteina YouTubessa. Tekijänoikeustäsmennysten lisäksi tarvittaisiin kansallisella tasolla riittävää kykyä vaikuttaa esimerkiksi siihen, että YouTuben algoritmit eivät estäisi automaattisesti oppilaitoksilta teosten käyttöä koulutustehtävien opetussuunnitelmien mukaisten oppimistulosten esittämisessä streamatuissa tai taltioiduissa oppilaskonserteissa. Oppilaitokset kohtaavat kyseisiä tilanteita tällä hetkellä valitettavan usein. 

b. Opetuksessa käytettävät kokoomateokset (TekL 18 §)

  • Kannatamme sellaisenaan

c. Korvausta hallinnoiva yhteishallinnointiorganisaatio (TekL 19 a §)

  • Kannatamme sellaisenaan

d. Julkinen esittäminen (TekL 21 §)

  • Kannatamme sellaisenaan

Suomen konservatorioliitto ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto kannattavat esitystä siitä, että julkaistujen näytelmä- ja elokuvateosten julkinen esittäminen opetuksen yhteydessä olisi jatkossa sallittua. Myös tämä kohta parantaisi ja selkeyttäisi opetusjärjestelyitä taiteen perusopetuksen ja musiikki- ja tanssialan ammatillisissa oppilaitoksissa sekä tukisi paremmin nykyaikaisia koulutustarpeita ja käytäntöjä oppilaitoksissa.

Säädösten muotoilussa tulisi pyrkiä selkeyteen, jossa teosten käyttö oppilaitosten opetussuunnitelmissa kuvatuissa tilanteissa määriteltäisiin kokonaan TekL 14 §:ssä, eikä opetussuunnitelman mukaisessa oppilaitostoiminnassa sovellettaisi ollenkaan TekL 21 §:ää. 

e. Opetuskäyttöä koskevan rajoituksen alueellinen soveltaminen (TekL 64 c §)

  • Kannatamme sellaisenaan

Yhteenveto keskeisistä huomioista:

Suomen konservatorioliitto ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto näkevät esitetyt muutosehdotukset ja koko opetusalaan kohdennetut DSM-direktiiviin pohjautuvat oikeuksien laajennukset tervetulleina muutoksina.

Muutokset parantaisivat koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia vastata laajasti taiteen perusopetuksen ja musiikki- ja tanssialan ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden vaatimaan kehitystyöhön, opetusalalla pystyttäisiin paremmin opettamaan nuorille taitoja, joita he työelämässä tarvitsevat, ja muutokset tekisivät vaikeasti hahmottuvasta kokonaisuudesta selkeämmän myös opettajille. Näemme myös hyvänä, että mahdollisuuksia digitaaliseen opetuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen parannetaan.