fbpx

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto 22.5.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Lausuntopyyntö 18.5.2020 

Viite: VN/12308/2020

Suomen konservatorioliitto ry kiittää kuulemisesta ja lausuu luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Konservatorioliitto kannattaa lakiin esitettyjä muutoksia ja muutokset voisivat jäädä pysyviksi. Koronavirus on aiheuttanut poikkeuksellisia esteitä järjestää ammatillista koulutusta, ja määräaikainen lakimuutos erityisesti näyttöjen järjestämisestä poikkeustilanteessa on mielestämme tarpeellinen. 

52 § 2 mom antaa koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden järjestää perustellusta syystä näytön muuallakin kuin työpaikalla. Konservatorioliiton käsityksen mukaan tällä on tarkoitettu esimerkiksi koulutusalakohtaisia erityistilanteita. Konservatorioliitto ehdottaa, että lakiluonnoksen perusteluosaan määritellään tarkemmin, mitä perustellut syyt voivat olla. 

Konservatorioliiton mielestä perustellut syyt voisivat koulutusalakohtaisten erityistilanteiden lisäksi olla esimerkiksi tartuntataudin aiheuttama pandemia tai muu näyttöympäristön turvallisuuteen liittyvä uhka. Koulutuksen järjestäjän tulisi harkinnassaan huomioida tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen syntyminen, turvallinen oppimisympäristö ja opiskelijan valmistuminen henkilökohtaistamisessa suunnitellussa aikataulussa.  

Helsingissä 22.5.2020

Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y:n hallituksen puolesta

Taija Lähdetie 
Toiminnanjohtaja

Lisätietoja: Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikainen muuttaminen